متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

متن ترانه هایدی سوله  

Haydi Söyleﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﻮSeni gördüğüm zaman dilim neden tutulurﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎﺩ؟Seni gördüğüm zaman güller elimde kururﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﮔــُــﻼ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻦSeni gördüğüm zaman hayat sanki son bulurﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪGözlerine bakınca dünyalar benim olurﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﻪSusma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی ده عطر منتخب زنانه عرضه شده در سالهای 2016 و 2017  

در سالهای 2016 و 2017 عطرهای زیادی در بازار عرضه شد که در میان اونها میشه عطرهای خیلی خوبی رو پیدا کرد. بعضی از اونها شناخته شده و بعضی هاشونم ناشناخته و یا کمتر شناخته شده هستن. در سال 2016 جهتگیری و الهام کلی در طراحی و یا بازطراحی عطرها بازگشت به طبیعت انسانی، اظهار خود و نیاز به رنگها و عناصر چهارگانه طبیعی برای این منظور بود. در حالیکه در سال 2017 تم الهام بخش و حرکت کلی به فردیت، بی تفاوتی به جنسیت و بازگشت به طبیعت خلاصه میشد. در میون عطرهای عرضه

ادامه مطلب  

معرفی ده عطر منتخب زنانه عرضه شده در سالهای 2016 و 2017  

در سالهای 2016 و 2017 عطرهای زیادی در بازار عرضه شد که در میان اونها میشه عطرهای خیلی خوبی رو پیدا کرد. بعضی از اونها شناخته شده و بعضی هاشونم ناشناخته و یا کمتر شناخته شده هستن. در سال 2016 جهتگیری و الهام کلی در طراحی و یا بازطراحی عطرها بازگشت به طبیعت انسانی، اظهار خود و نیاز به رنگها و عناصر چهارگانه طبیعی برای این منظور بود. در حالیکه در سال 2017 تم الهام بخش و حرکت کلی به فردیت، بی تفاوتی به جنسیت و بازگشت به طبیعت خلاصه میشد. در میون عطرهای عرضه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن همراه با ترجمه:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن همراه با ترجمه:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن به همراه ترجمه فارسی:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن به همراه ترجمه فارسی:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن به همراه ترجمه فارسی:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن به همراه ترجمه فارسی:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن به همراه ترجمه فارسی:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ ترکی Anlarsin از Mustafa Ceceli و Sinan Akcil  

لینک دانلود آهنگ

متن به همراه ترجمه فارسی:
Bir sevda geçti başımdan
از سرم عشقی گذشت
Geçti gitti bi sürü yalandan
گذشت و رفت از میان دسته ای دروغ
Yaşatır hayat yarasıyla
حیات با زخماش به آدم زندگی میبخشه
Kalan kalbin yarısıyla
با نصف قلبی که مونده
Ne kadar iyi olur
چقدر قشنگ میشه
Sevgi bize yasak olsa ya da uzak olsa
عشق برای ما ممنوع باشه یا دست نیافتنی
برای مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

به دیدن عراقی ها برویم!  

بازدید کشوری از سراسر دنیا، از مردم عراق، و شرکت در مهمانی آنها آغاز گردیده. همه مردم دنیا دعوت به این مهمانی بزرگ هستند. ایران همسایه بزرگ عراق نیز، به او کمک کرده تا تمام زائران را، بصورت رایگان تغذیه و اسکان نمایند. برای 40میلیون مسافر یا زائر و یا مهمان، امکانات لازم فراهم شده تا: یک دهه یا یک هفته را، با آرامش در شهر های زیارتی عراق بروند! و بدون نیاز به پرداخت هزینه، مهمان سفره اباعبدالله الحسین باشند. این رسمی تازه نیست و: سالهاست که عرا

ادامه مطلب  

ماهیت فساد، سیستماتیک است.  

زیرا که امکان فساد فردی، یا جزیره ای  وجود ندارد! به همین جهت در اسلام گفته شده: ظالم و منظلم ( ظلم پذیر)هردو گناهکارند، یا  رشوه دهند و رشوه گیرنده هر دو در جهنم هستند. یعنی اگر ظم پذیر نباشد ظلمی نمی شود! لذا می توان گفت: هیچکس به تنهایی نمی تواند فساد انجام دهد. اگر کسی هم در تنهایی گناهی انجام دهد، بین خود و خدایش است و مسئولیت دیگران، تجسس در امور آنها نیست. در زمان ما هم همینطور است: کسی که اختلاس یا دزدی یا احتکار می کند، به تنهایی نمی تواند

ادامه مطلب  

نقائص الگوی پیشرفت اسلامی  

اولین نقص استفاده از کلمه توسعه و پیشرفت! است. زیرا هرکلمه ای به ضد خود شناخته می شود. معنی منطقی انتخاب این کلمه، یعنی ما پیشرفته نیستیم! معنی دقیق ان یعنی عقب مانده ایم. این مباحث دهه 1960 با اینکه، در غرب دچار تحول شده، ولی هنوز در ایران به همان شکل: خشن به کار گرفته می شود از نظر کلی توسعه و پیشرفت، هیچ تعریفی ندارد. زیرا ابتدا تکنولوژی را مبنا قرار دادند! و جهان را به جهان صنعتی و پیشرفته و عقب مانده! تقسیم کردند. اما ژاپن یا چین بالاتر از اروپ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1